Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

Запровадження єдиного соцiального внеску в Українi

 З 1 сiчня 2011 року набуває чинностi Закон України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

Згiдно iз Законом функцiї, пов'язанi з формуванням страхових коштiв у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, здiйснюватиме Пенсiйний фонд.

На сьогоднi такi функцiї здiйснюються окремо чотирма фондами:

Фондом загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття,

Фондом соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi,

Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України,

Пенсiйним фондом України.

З 1 сiчня 2011 року платники страхових внескiв на пенсiйне страхування, страхування на випадок безробiття, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та страхування вiд нещасного випадку на виробництвi вважаються платниками єдиного внеску.

Перереєстрацiя платникiв страхових внескiв i застрахованих осiб здiйснюватися не буде. Замiсть цього буде проведена звiрка платникiв Пенсiйним фондом разом iз фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

При визначеннi розмiру єдиного соцiального внеску для роботодавцiв враховано кошти, якi сплачуються нинi на чотири види соцiального страхування, для найманих осiб - на три (крiм страхування вiд нещасних випадкiв), що розподiляються мiж вiдповiдними фондами. Сплата єдиного внеску буде здiйснюватися на рахунки, вiдкритi в органах Державного казначейства України.

У Законi передбачено розподiл єдиного соцiального внеску Державним казначейством України (без акумуляцiї коштiв) на рахунки фондiв соцiального страхування згiдно iз пропорцiями, визначеними Законом. Крiм того, з 1 сiчня 2011 року запроваджується створення Державного реєстру соцiального страхування (реєстр страхувальникiв i реєстр застрахованих осiб).

Ведення даного реєстру буде здiйснюватися Пенсiйним фондом. Створення Державного реєстру соцiального страхування зробить можливим накопичення i збереження iнформацiї щодо сплати єдиного соцiального внеску.

Вiдповiдно, Законом передбачається доступ до зазначених вище реєстрiв усiх фондiв соцiального страхування через автоматизовану систему, пiдготовка до створення якої уже ведеться.

Державний реєстр забезпечить облiк застрахованих осiб, їх iдентифiкацiю, автоматизовану обробку iнформацiї про сплату внескiв та облiк здiйснених виплат за окремими видами соцiального страхування. Об'єктом нарахування єдиного соцiального внеску для платникiв визначаються суми нарахованої заробiтної плат за видами виплат; суми винагород фiзичним особам за виконання робiт (надання послуг) за цивiльно-правовими договорами; суми грошового забезпечення, оплати перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi, що здiйснюється за рахунок коштiв роботодавця, та допомоги по тимчасовiй непрацездатностi; допомоги або компенсацiї вiдповiдно до законодавства. Контроль за нарахуванням та сплатою єдиного соцiального внеску здiйснюватиметься Пенсiйним фондом.

Передбачається, що порядок сплати єдиного внеску буде такий самий, як i при сплатi внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Тобто платники сплачуватимуть єдиний соцiальний внесок, нарахований за вiдповiдний базовий перiод, яким є календарний мiсяць, не пiзнiше нiж через 20 календарних днiв з дня закiнчення цього перiоду. Для фiзичних осiб - пiдприємцiв базовим перiодом є календарний рiк.

Значно спроститься процедура подання звiтностi щодо сплати внескiв. Якщо вiдповiдно до нинi чинного законодавства роботодавець складає чотири рiзних за формою i змiстом звiти, то за умови запровадження єдиної системи збору звiт буде один i включатиме лише два показники - суми фонду оплати працi та нарахованих внескiв.

Головне - єдиний соцiальний внесок дозволить усiм фондам соцiального страхування визначати право на виплати за страховими принципами.